Elektrodenhalter

SAMSON

SAM 300 - 1 300 A
SAM 400 - 1 400 A
SAM 500 - 1 500 A
SAM 600 - 2 600 A